فرهنگ پارسیان

یکی پور دارم رسیده بجای .............. به فرهنگ جوید همی رهنمای ( فردوسی )

جامعه
3 پست
فرهنگ
5 پست
تمدن
5 پست
culture
1 پست